top of page
juridiska aizsardzība pret vajāšanu un diskrimināciju

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

PATVĒRUMS

UN IMIGRĀCIJA

juridiska palīdzība un tiesiska aizsardzība bēgļa, alternatīvā statusa, politiskā patvēruma, termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas, naturalizācijas jautājumos, kā arī saistībā ar citiem Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības valstīs pieejamiem aizsardzības mehānismiem

Mūsdienās autoritāru režīmu un diktatūru ierasta prakse ir personu vajāšana politiskās pārliecības, sociālās piederības, reliģijas vai citu diskriminējošu motīvu dēļ. Prettiesiski izmantojot suverēnas valsts pilnvaras un lietojot fizisku un psiholoģisku vardarbību, daudzu valstu varas iestādes un dažādu līmeņu valsts ierēdņi izrēķinās ar saviem politiskajiem pretiniekiem, ekonomiskajiem konkurentiem, atņem īpašumus un biznesu, kā arī vajā atsevišķas sociālās, reliģiskās un etniskās iedzīvotāju grupas. Šādu režīmu praktizētā militārā agresija, kaimiņos esošo teritoriju sagrābšana, valsts apvērsumi un pilsoniskie nemieri ir papildu faktori, kuru ietekmē cilvēki pamet savu pilsonības vai mītnes valsti. Nereti pastāvīgs vai pagaidu patvērums demokrātiskā valstī ar stabilu tiesību sistēmu ir vienīgā iespēja glābt dzīvību, veselību vai izvairīties no ieslodzījuma.

 

Šajā ziņā Latvija ir unikāla, jo te tiek ievēroti visi starptautiskie patvēruma standarti, taču vienlaikus mentālā vide ir labvēlīga bēgļiem no bijušās PSRS valstīm. Nelielā patvēruma meklētāju un saņēmēju skaita dēļ Latvijas varas iestāžu pieeja katrā atsevišķā gadījumā ir individuāla. Tādējādi diskriminējošas vajāšanas upuri var saņemt pilnvērtīgu aizsardzību un tiek atsijāti ekonomiskie migranti un citas personas, kuras ļaunprātīgi izmanto šo tiesību aizsardzības mehānismu. Ņemot vērā iepriekš minētās Latvijas aizsardzības un patvēruma sistēmas īpatnības, profesionāla un pieredzējuša jurista atbalstam patvēruma pieprasīšanas procesā ir ļoti lieta nozīme, jo tas palīdz izvairīties no daudzām kļūdām un daudzkārt palielina izredzes uz labvēlīgu iznākumu.

 

Es esmu sniedzis juridisko palīdzību apmēram desmit procentiem no kopējā cilvēku skaita, kuriem Latvijā piešķirts bēgļa statuss, un līdz pat šim brīdim nevienam no maniem klientiem nav atteikts patvērums. Latvijas varas iestādes aktīvi atbalsta bēgļu integrēšanos Latvijas sabiedrībā, tostarp gādā par iespēju pēc iespējas ātrāk naturalizēties (saņemt pilsonību). Es sniedzu juridiskos pakalpojumus arī šajā jomā. Mazāk bīstamās situācijās tiek sniegta juridiskā palīdzība termiņuzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, bet īpašos gadījumos — advokāta palīdzība patvēruma saņemšanai citās Eiropas Savienības valstīs.

CILVĒKTIESĪBAS

aizsardzības materiālu sagatavošana un cilvēktiesību pārkāpumu upuru interešu pārstāvība Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī aizstāvība ANO īpašo ziņotāju un citu cilvēktiesību institūciju pilnvaru ietvaros

Kad cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības pārkāpj autoritāras valstis vai atsevišķi to pārstāvji, nevar paļauties uz šo pašu valstu iekšējiem tiesību aizsardzības mehānismiem vai suverēno tiesu sistēmu. Šādu valstu tiesībsargājošās iestādes un tiesas parasti tiek izmantotas kā vajāšanas un diskriminācijas rīki. Šo valstu ierēdņi izmanto suverēna pilnvaras un valsts imunitāti, un tādējādi ne tikai pārkāpj vajāšanas upuru pilsoniskās un politiskās tiesības, bet bieži atņem viņiem tiesībspēju, nostāda ārpus juridiskās sistēmas. Autoritāri režīmi bieži izmanto nelikumīgu brīvības atņemšanu, patvaļīgus arestus, spīdzināšanu, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, pārkāpj nevainīguma prezumpciju, liedz tiesības uz neatkarīgu, objektīvu un taisnīgu tiesu, pārkāpj tiesības uz mitekli un īpašuma tiesības, aizskar godu, cieņu un darījumu reputāciju, praktizē dažāda veida diskrimināciju un pat patvaļīgu nogalināšanu. Šādā situācijā vienīgais glābiņš var izrādīties vēršanās pēc aizstāvības starptautiskās tiesu un tiesību aizsardzības institūcijās.

 

Jaunākās vēstures gaitā pasaules civilizētā sabiedrība ir izveidojusi efektīvu rīku klāstu cilvēktiesību pārnacionālai aizsardzībai, tostarp tādas Apvienoto Nāciju Organizācijas institūcijas kā Cilvēktiesību komiteja, citas ANO līguminstitūcijas, kā arī Cilvēktiesību padome ar tās īpašajiem ziņotājiem par noteiktām valstīm un tēmām. Eiropas Padomes dalībvalstu prettiesiskās darbības iespējams apstrīdēt Eiropas Cilvēktiesību tiesā, bet citu valstu – citās reģionālajās tiesību aizsardzības un tiesu instancēs. Tai pat laikā ievērojamais sūdzību skaits, samērā sarežģītā lietu izskatīšanas procedūra ar virkni procesuālu nianšu, kā arī tiesību piemērošanas prakses precedenta raksturs ievērojami apgrūtina un traucē pārkāpumu upuriem patstāvīgi īstenot tiesības uz aizsardzību tiesā. Iepriekšminētās problēmas iespējams sekmīgi un efektīvi atrisināt ar profesionāla advokāta palīdzību, kurš specializējas cilvēktiesību aizsardzības jomā.

 

Klientiem, kuri vēršas manā juridiskajā praksē, tiek nodrošināta profesionāla pieeja, ko papildina daudzu gadu gaitā gūta pieredze. Starpvalstu un starptautisku tiesību aizsardzības mehānismu un pārnacionālo tiesu sniegto iespēju pareiza izmantošana nodrošina panākumus pārkāpto cilvēktiesību atjaunošanā un efektīvu aizsardzību pret netiesisku vajāšanu, kā arī ļauj sekmīgi cīnīties ar diskrimināciju.

INTERPOLS UN EKSTRADĪCIJA

starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas jeb Interpola nepamatotas vajāšanas upuru aizsardzība, tostarp sarkano paziņojumu (orderu) anulēšana, personas datu dzēšana no Interpola lietām, meklēšanas pārtraukšana un aizsardzība pret nelikumīgu ekstradīciju

Pēdējā laikā pasaules autoritārie režīmi un diktatūras aizvien biežāk un ciniskāk izmanto Starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas jeb Interpola mehānismus savu politisko pretinieku neitralizēšanai un nevēlamu personu vajāšanai. Neraugoties uz to, ka šajā organizācijā ir noteikti stingri aizliegumi un iekšējie kontroles mehānismi, minētās tendences ir sasniegušas patiesi draudīgus apmērus. Pat EDSO Parlamentārā asambleja savā Stambulas Deklarācijā (2013. gada 29. jūnijs – 3. jūlijs) aicināja Interpolu uzlabot savus uzraudzības mehānismus „kuru uzdevums ir atklāt EDSO dalībvalstu, kuru tiesu sistēmas neatbilst starptautiskajiem standartiem, mēģinājumus tos neatbilstoši izmantot”, kā arī nodrošināt „politisku motīvu dēļ nepatiesi apsūdzētām personām iespēju operatīvi ziņot par mēģinājumiem ļaunprātīgi izmantot Interpola sistēmu un nepieļaut šādus mēģinājumus”.

 

Sarkano paziņojumu skaits ar tiesību aizstāvju, diktatoru un autoritāru režīmu politisko pretinieku un personisko ienaidnieku vārdiem Interpola datu bāzēs gadu pēc gada palielinās. Interpola meklēšanā tiek izsludināti cilvēki, kuri oficiāli ieguvuši bēgļa statusu vai saņēmuši politisko patvērumu trešajās valstīs. Tādējādi tiek pārkāpts ANO 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvencijas par bēgļa statusu 33. panta 1. punkts. Interpola Ģenerālais sekretariāts visos šajos gadījumos pieticīgi paziņo, ka šī policijas organizācija tikai un vienīgi izplata starptautiskā līmenī valstu izdotos meklēšanas orderus un tā nevar iespaidot dalībvalsts lēmumu izpildīt vai atteikties izpildīt lūgumu veikt arest katrā konkrētā lietā. Taču tiek noklusēts tas, ka saskaņā ar Interpola datu apstrādes noteikumu (Rezolūcija Nr. AG-2011-RES-07) 82. pantu Interpols publicē sarkano paziņojumu (Red Notice) pēc nacionālo biroju vai starptautisku organizāciju pieprasījuma veikt kriminālvajāšanu un izmeklēšanu ar mērķi noteikt meklētās personas atrašanās vietu, aizturēt, arestēt vai ierobežot tās pārvietošanās brīvību vēlākai ekstradīcijai, vai citu līdzīgu darbību veikšanai. Tādējādi katras dalībvalsts pienākums nav patstāvīgi analizēt starptautiskās meklēšanas datu bāzes informāciju, bet rīkoties saskaņā ar to. Konkrēti apstākļi, politiskā motivācija un informācija par personu tiek noskaidrota tikai tās atrašanas un aizturēšanas brīdī kādā valstī un tas vien jau ir cilvēktiesību pārkāpums. Ja šī valsts neievēro starptautisko tiesību aizsardzības likumdošanu, politiskās pārliecības, reliģijas vai sociālās piederības dēļ vajātās personas meklēšanas datu izplatīšanai var būt katastrofālas sekas.

 

Situāciju pasliktina Interpola pārnacionālais statuss un tiesu imunitāte, tostarp starptautiskā tiesu imunitāte. Attiecīgi Interpola darbības ir aizliegts pārsūdzēt kādā tiesu instancē. Vienīgā iespēja ir vērsties Interpola iekšējā Lietu kontroles komisijā (Commission for the Control of Files - CCF), sekmīgai sadarbībai ar kuru ir nepieciešama zināma specifiska pieredze. Pasaulē nav daudz profesionālu advokātu, kuriem būtu zināšanas un praktiskā pieredze ar Interpola starpniecību vajātu personu aizstāvībā. 

 

Tai pat laikā es specializējos juridiskas palīdzības sniegšanā cilvēktiesību pārkāpumu un nepamatotas diskriminācijas upuriem aizsardzības jautājumos pret nelikumīgu vajāšanu ar Interpola mehānismu palīdzību, tostarp sarkano paziņojumu anulēšanā un personas datu dzēšanā no šīs starptautiskās policijas organizācijas datu bāzes. Esmu strādājis ar diezgan daudzām lietām, kurās bijis jāpārsūdz Interpola izsludinātu meklēšanu. Lielākā daļa no šīm lietām ir noslēgušās veiksmīgi un orderi par manu klientu meklēšanu un arestu bez iebildumiem tikuši anulēti, bet informācija par viņiem pilnībā izdzēsta no Interpola datu bāzēm. Daudzos gadījumos nepamatoti vajātas personas ir jāpasargā no nelikumīgi pieprasītas izdošanas vai citām starptautiskām tiesiskās palīdzības procedūrām krimināllietās. Arī šie jautājumi ir manā kompetencē.

INVESTĪCIJU AIZSARDZĪBA

uzņēmēju vajāšanas, investīciju ekspropriācijas un ekonomiskās diskriminācijas upuru interešu pārstāvība starptautiskās šķīrējinstitūcijās un šķīrējtiesās, tostarp UNCITRAL tribunālā, ICSID centrā, Klusā Okeāna partnerības (TPP) šķīrējtiesās, kā arī nacionālajās tiesu un šķīrējinstitūcijās

Bieži vien vajāšana pēc politiskas pārliecības, sociālas piederības vai pat reliģijas un etniskas piederības patiesībā notiek autoritāru režīmu vai atsevišķu ierēdņu un tiem pietuvinātu personu vēlmes dēļ piesavināties svešu īpašumu, nelikumīgi atņemt biznesu, investīcijas vai vismaz piespiest atdot korumpētajiem valsts varas pārstāvjiem daļu uzņēmējdarbības ienākumu un aktīvu. Laupot investoram brīvību, draudot ar izrēķināšanai vai izsūtot viņu no valsts, ieinteresētās personas bez grūtībām iegūst viņa īpašumu. Ar šādiem represīviem paņēmieniem un formālām juridiskām procedūrām ieinteresētās personas noved investoru gandrīz bezizejas stāvoklī un tādējādi piespiež viņu vai nu pilnībā atteikties no cīņas par savu īpašumu un biznesu vai arī uzsākt ilgstošas un dārgas iekšējās tiesas procedūras, kurās viņam nav nekādu izredžu uzvarēt. Valsts imunitāte sargā šādus režīmus no ārvalstu tiesvedības un tie jūtas droši par to, ka paliks nesodīti.

 

Taču mūsdienu starpvalstu sadarbība ir ļāvusi izveidot investīciju aizsardzības paņēmienus un mehānismus pret šādu valdību un to ierēdņu nelikumīgām pretenzijām un pārkāpumiem. Starptautiskā tiesību aizsardzības sistēma pamatā balstās uz dažādām šķīrējtiesu un komerciālās arbitrāžas procedūrām. Visas minētās procedūras ir balstītas uz valstu atteikšanos dažādās formās no savas tiesu imunitātes pastāvīgu vai uz laiku izveidotu starptautisku tiesu institūciju labā. Šāda atteikšanās var tikt ietverta valsts iekšējā likumdošanā, noteikta starpvalstu līgumos par savstarpēju investīciju aizsardzību, izrietēt no dažādām universālām vai īpašām konvencijām un daudzpusējiem līgumiem vai tikt noformēta kā citādi. Tas dod zināmas iespējas aizstāvēt vajāšanas un diskriminācijas rezultātā cietušo investoru intereses.

 

Tādējādi jāsecina, ka politiski motivētas vai citādi diskriminējošas vajāšanas upuru interešu un tiesību pilnvērtīga un efektīva aizsardzība parasti ir iespējama tikai ar jurista palīdzību, kurš gādā par pārkāpto investora tiesību atjaunošanu un pieprasa kompensāciju par nelikumīgi atņemto īpašumu vai biznesu. Tāpēc es sniedzu uzņēmēju vajāšanas, investīciju ekspropriācijas un ekonomiskās diskriminācijas upuru interešu aizsardzības pakalpojumus starptautiskās šķīrējinstitūcijās un šķīrējtiesās, tostarp UNCITRAL tribunālā, ICSID centrā, dažādu tirdzniecības un rūpniecības kameru šķīrējtiesās, kā arī nacionālajās tiesu un arbitrāžas institūcijās.

 

Esmu guvis panākumus šajā darbības jomā arī tādēļ, ka kādreiz esmu strādājis minētajiem autoritārajiem režīmiem līdzīga režīma labā, ar strīdu nokārtošanu ar ārvalstu investoriem saistītā jomā. Šī iemesla dēļ es spēju diezgan precīzi paredzēt savu pretinieku rīcību un izstrādāt atbilstošu aizstāvības stratēģiju un taktiku, ņemot vērā pretinieka motivāciju un iespējamās iekšējās pretrunas. Šāda pieeja palielina izredzes uz panākumiem visās arbitrāžas, šķīrējtiesu un tiesu procedūrās pret autoritāriem režīmiem un diktatūrām, tāpat arī iespējamo sarunu gaitā ar tiem par investīciju strīdu nokārtošanu.

EKSPERTĪZES UN KONSULTĀCIJAS

juridiskā un tiesu ekspertīze, juridisko slēdzienu sagatavošana un konsultēšana dažādās NVS valstu tiesību jomās un tiesību piemērošanas jautājumos, tostarp par civiltiesībām un civilprocesu, kalnrūpniecības un banku tiesībām, krimināltiesībām un kriminālprocesa jautājumiem

Es sniedzu dažādus konsultāciju pakalpojumus Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstu likumdošanas jomā, izmantojot savu augstāko izglītību tiesībzinātņu jomā, zinātniskās darbības un pasniedzēja darba pieredzi, kā arī daudzu gadu sekmīgas advokāta prakses gaitā Centrālāzijas valstīs un Krievijā gūto pieredzi. Man ir advokāta licence, kas man dod tiesības pārstāvēt klientus krimināllietās, civillietās, administratīvajā un konstitucionālajā tiesvedībā. Tāpat es esmu diezgan ilgu laiku strādājis komercbankās vadošos amatos un direktoru padomē. Esmu strādājis zelta ieguves uzņēmumu, tostarp transnacionālu publisko korporāciju, augstākās pārvaldes institūcijās. Pateicoties minētajai pieredzei, es varu arī veikt dažādas juridiskās ekspertīzes iepriekš norādītajās jomās tiesām un citu valstu tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī sagatavot attiecīgus juridiskos slēdzienus.

bottom of page